ΜΥΥ205/ΠΛΥ212 Τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εαρινό Εξάμηνο, 2014

 

Αρχική

Διδακτέα Ύλη

Ασκήσεις

Βιβλία Υλικό

         Απόλυτη Java, Walter Savitch (Ελληνικά)

         Thinking in Java, Bruce Eckel (Αγγλικά)

         Java Docs (Oracle online documentation) (Αγγλικά)

         Στη σελίδα του μαθήματος Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υπάρχει μια χρήσιμη συλλογή από links σε βιβλία, διαφάνειες και προγραμματιστικό υλικό.

 

Διαφάνειες

Μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο των διαφανειών σε ένα pdf αρχείο εδώ.

 

Διαφάνειες από τις διαλέξεις του μαθήματος.

 

         Διάλεξη 1 (17 Φεβρουαρίου): Εισαγωγή Γλώσσες προγραμματισμού, Προγραμματιστικά μοντέλα (paradigms), Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (pptx, pdf)

         Διάλεξη 2 (20 Φεβρουαρίου): Κλάσεις και Αντικείμενα (pptx, pdf)

         Διάλεξη 3 (24 Φεβρουαρίου): Εισαγωγή στη Java Βασικό συντακτικό και εντολές(pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 4 (26 Φεβρουαρίου): Είσοδος έξοδος, Strings, Διακλαδώσεις, Βρόγχοι (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 5 (6 Μαρτίου): Switch, Κλάσεις, Ισότητα Strings, Wrapper Classes, Πινάκες (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 6 (10 Μαρτίου): Πίνακες, Κλάσεις, Αντικείμενα, Μέθοδοι (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 7 (13 Μαρτίου): Κλάσεις, Αντικείμενα, Μέθοδοι. Accessor & Mutator methods (pptx , pdf, code)

         Διάλεξη 8 (18 Μαρτίου): Κλάσεις, Αντικείμενα, Μέθοδοι. Constructors. Υπερφόρτωση. Αντικείμενα ως παράμετροι. (pptx , pdf, code)

         Διάλεξη 9 (20 Μαρτίου): Μέθοδοι. Constructors. Υπερφόρτωση. toString. equals. Αντικείμενα ως παράμετροι. (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 10 (24 Μαρτίου): Παραδείγματα: RandomVector, Stack. (pptx , pdf, code)

         Διάλεξη 11 (27 Μαρτίου): Αναφορές, Δυναμική δέσμευση μνήμης. Αναφορές ως ορίσματα. (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 12 (31 Μαρτίου): Αναφορές, Δυναμική δέσμευση μνήμης. Αναφορές ως επιστρεφόμενες τιμές. Ρηχά και βαθιά αντίγραφα. (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 13 (3 Απριλίου): Αναφορές. Αναφορές ως επιστρεφόμενες τιμές. Ρηχά και βαθιά αντίγραφα. Copy Constructor. Πίνακες από αντικείμενα (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 14 (7 Απριλίου): Σύνθεση και συνάθροιση. Παράδειγμα στοίβας. (pptx , pdf, code)

         Διάλεξη 15 (10 Απριλίου): ArrayList. Σύνθεση και συνάθροιση. Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου. (pptx , pdf, code)

         Διάλεξη 16 (28 Απριλίου): Εισαγωγή στην Κληρονομικότητα. (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 17 (5 Μαΐου): Κληρονομικότητα. Υπέρβαση μεθόδων (method overriding). Downcasting. Late Binding. (pptx , pdf, code)

         Διάλεξη 18 (8 Μαΐου): Κληρονομικότητα. Late Binding. Αφηρημένες κλάσεις. Interfaces. (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 19 (12 Μαΐου): Κληρονομικότητα. Αφηρημένες κλάσεις. Interfaces. Παράδειγμα. (pptx , pdf, code)

         Διάλεξη 20 (14 Μαΐου): Παράδειγμα Κληρονομικότητας. Γενικευμένες κλάσεις. (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 21 (21 Μαΐου): Συλλογές (ArrayList, HashSet, HashMap). (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 22 (22 Μαΐου): Εξαιρέσεις (Exceptions) (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 23 (26 Μαΐου): Αρχεία. Επεξεργασία Αλφαριθμητικών. (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 24 (29 Μαΐου): Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές. (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 25 (2 Ιουνίου): Graphical User Interfaces (GUIs). Event Driven Programming. Η βιβλιοθήκη Swing. (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 26 (5 Ιουνίου): Graphical User Interfaces (GUIs). Event Driven Programming. Η βιβλιοθήκη Swing. (pptx, pdf, code)