ΜΥΥ205/ΠΛΥ212 Τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εαρινό Εξάμηνο, 2022

 

Αρχική

Διδακτέα Ύλη

Ασκήσεις

Βιβλία Υλικό

         Απόλυτη Java, Walter Savitch (Ελληνικά)

         Thinking in Java, Bruce Eckel (Αγγλικά)

         Java Docs (Oracle online documentation) (Αγγλικά)

         Στη σελίδα του μαθήματος Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υπάρχει μια χρήσιμη συλλογή από links σε βιβλία, διαφάνειες και προγραμματιστικό υλικό.

 

Διαφάνειες

 

Διαδικαστικά: Οι διαφάνειες του πρώτου μαθήματος με τα διαδικαστικά του μαθήματος (βαθμολογία κλπ) (pptx, pdf)

 

Διαφάνειες: Όλες οι διαφάνειες του μαθήματος σε ένα αρχείο. (pptx, pdf).

 

Οι διαφάνειες ανά διάλεξη:

 

         Διάλεξη 1 (17/2): Εισαγωγικά (pptx, pdf)

         Διάλεξη 2 (22/2): Εισαγωγή στη Java, Hello World (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 3 (24/2): Εισαγωγή στη Java, Μεταβλητές: Ορισμός, Τύποι, Αρχικοποίηση (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 4 (1/3): Εισαγωγή στη Java: Αναθέσεις, Strings, Είσοδος/Έξοδος (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 5 (10/3): Εισαγωγή στη Java: Μεταβλητές-Αντικείμενα, Βρόγχοι (if-then-else), Επαναλήψεις (while-for) (pptx, pdf, code)

         Διάλεξη 6 (15/3): Εισαγωγή στη Java: Παράδειγμα while-if-for, Επαναλήψεις do-while, break/continue, switch, τοπικές μεταβλητές (pptx, pdf, code)