Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2007

Μικτά Μοντέλα Π-σιγμοειδών Κατανομών

Author: A. Alivanoglou | Supervisor: Advisor: Α. Lykas. In Greek.

Category: Master Thesis

2007

Σχεδιαστικά Πρότυπα για Βάσεις Δεδομένων

Author: E. Stathopoulou | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Δημιουργία Αντιγράφων σε Δίκτυα AD-HOC

Author: I. Zeliou | Supervisor: Advisor: V. Dimakopoulos. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Query-Driven Overlay Network Contruction Using Histograms

Author: T. Tsotsos | Supervisor: Advisor: E. Pitoura.

Category: Master Thesis

2006

Συμπίεση Java Bytecode

Author: Dimitrios Saugos | Supervisor: Advisor:G. Manis. In Greek

Category: Master Thesis

2006

Order-Aware ETL Workflows

Author: Vasiliki Tziovara | Supervisor: Advisor: P. Vasiliadis

Category: Master Thesis

2006

Πειραματική Μελέτη Αλγορίθμων Χρωματισμού σε Τέλεια Γραφήματα

Author: Sevasti Galani | Supervisor: "Advisor: S. Nikolopoulos, In Greek

Category: Master Thesis

2006

Επεξεργασία Ερωτήσεων σε Ad-Hoc Δίκτυα Ομότιμων Πρακτόρων

Author: Ν. Folinas | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Υλοποίηση Συνταντικού Αναλυτή γιατον Παραλληλοποιητικό Μεταφραστή OMPi

Author: S. Melissovas | Supervisor: "Advisor: V. Dimakopoulos, In Greek

Category: Master Thesis

2006

A Customizable Middleware Framework for Accesing Mobile Sensors

Author: Z. Plitsis | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2006

A Platform for 3D Reconstruction from 2D Snapshots

Author: Ch. Kalogirou | Supervisor: Advisor: I. Fudos.

Category: Master Thesis

2006

Στατιστικές μέθοδοι ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο

Author: G. Sfikas | Supervisor: N. Galatsanos. In Greek

Category: Master Thesis

2006

Ανάλυση Ακολουθιακών Δεδομένων με τη χρήση Μοντέλων Markov

Author: A. Kakolyris | Supervisor: Advisor: K. Blekas. In Greek.

Category: Master Thesis

2006

Παροχή υπηρεσιών πραγματικού χρόνου σε κρίσιμα περιβάλλοντα κινητού υπολογισμού.

Author: F. Papadopoulos | Supervisor: Advisor: A. Zarras. In Greek

Category: Master Thesis

2006

Τρισδιάστατη Απεικόνιση του Αρτηριακού Δέντρου της Καρδιάς από Εικόνες CT Αγγειογραφίας

Author: I. Karamitsios | Supervisor: Advisor: D. Fotiadis. In Greek.

Category: Master Thesis