Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


2018

Decremental dominators and low-high orders in DAGs

Author: Konstantinos Giannis | Supervisor: L. Georgiadis

Category: Master Thesis

2018

Storage, Processing and Analysis of Large Evolving Graphs

Author: K. Semertzidis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Phd Dissertation

2018

Επαναταυτοποίηση Ατόμων από Εικόνες και Βίντεο

Author: V. Bakalis | Supervisor: Advisor: Ch. Nikou

Category: Master Thesis

2018

Bias Disparity in recommendation systems

Author: Virginia Tsintzou | Supervisor: Advisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2018

Extraction and classification of phases in schema evolution histories

Author: Maria Zerva | Supervisor: Advisor: P. Vassiliadis

Category: Master Thesis

2018

Template-Driven Team Formation

Author: Spyros Apostolou | Supervisor: Advisor: P. Tsaparas

Category: Master Thesis

2018

Ανάκτηση και Ανάλυση Δεδομένων Θύρας ON-BOARD-DIAGNOSTICS (OBD) με Σκοπό την Αποδοτικότερη Διαχείριση Οχημάτων

Author: A. Rizos | Supervisor: Advisor: G. Tsiatouxas

Category: Master Thesis

2018

The Role of Polarization and Diversity in Social Networks

Author: Ioannis Kouvatis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura

Category: Master Thesis

2018

A multifragment renderer for material aging visualization

Author: G. Adamopoulos | Supervisor: Advisor: I. Fudos

Category: Master Thesis

2018

Multiple Mini-Robots Navigation using Reinforcement Learning

Author: Piyabhum Chaysri | Supervisor: Advisor: K. Blekas

Category: Master Thesis

2018

Εφαρμογές της Εκμάθησης Πολυπτυγμάτων Reimann στην Υπολογιστική Όραση

Author: Th. Katsigiannis | Supervisor: Advisor: Chr. Nikou

Category: Master Thesis

2018

Decremental dominators and low-high orders in DAGs

Author: Konstantinos Giannis | Supervisor: Advisor: L. Georgiadis

Category: Master Thesis

2018

Προσέγγιση & Αναπαράσταση Δεδομένων μιας Διάστασης με Συνδυασμό MLP & RBF Νευρωνικών Δικτύων

Author: Erisa Skenda | Supervisor: Advisor: I.H. Lagaris

Category: Master Thesis

2018

An Empiriacal Study on the Usage of Conventions and Rules for SQL Programming in Fass

Author: Aggelos Papamichail | Supervisor: Advisor: A. Zarras

Category: Master Thesis

2018

Μαθηματικά Ομοιώματα και Υπολογιστική Αναπαράσταση της Χημικής Καρκινογένεσης και Αναστολή της μέσω χορήγησης Αντικαρκινογόνων Ουσιών

Author: Paraskevi Koutsi | Supervisor: Advisor: G. Manis

Category: Master Thesis