Εργασίες Εξασκήσεως

Εργασία 1η (Συναλλαγές και Ταυτοχρονισμός). Προθεσμία: 08/04/2021. Βοηθητικά slides

Οι εργασίες εξασκήσεως είναι ατομικές (εκτός κι αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο) και παραδίδονται εκτυπωμένες την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα (αν δεν υπάρχει ένδειξη ώρας, υπονοείται η ώρα έναρξης του μαθήματος). Ασκήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε χειρόγραφη μορφή ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.