Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες

Master Thesis


2005

Context Aware Preferences for Database Systems

Author: K. Stefanidis | Supervisor: Advisor: E. Pitoura.

Category: Master Thesis

2005

Ομαδοποίηση Δεδομένων Υψηλής Διάστασης

Author: S. K. Poursalidis | Supervisor: Advisor: A. Lykas. In Greek.

Category: Master Thesis

2001

Τμηματικά Νευρωνικά Δίκτυα για Προσαρμογή Δεδομένων

Author: I. Tsoulos | Supervisor: Advisor: I. Lagaris. In Greek.

Category: Master Thesis