Ασύρματα Δίκτυα (MΥΕ-006)

Ύλη - Βιβλιογραφία

 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Αρχικά το μάθημα θα εξετάσει τις βασικές αρχές της ασύρματης μετάδοσης και της κινητής επικοινωνίας. Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι κατηγορίες σύγνχρονων ασύρματων διτύων και η αρχιτεκτονική τους και θα γίνει μια αναδρομή στην ιστορική τους εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί η λειτουργία των γνωστότερων ασύρματων δικτών όπως τα κυψελοειδή (GSM, 3G, LTE) και τα δορυφορικά δίκτυα, τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής WiMAX και τα ασύρματα τοπικά δίκτυα IEEE802.11 και Bluetooth.
Η ύλη του μαθήματος θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής:
 • Εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Ιστορική εξέλιξη ασύρματων δικτύων, Πρότυπα και συμβατότητα.
 • Ειδικά ζητήματα της ασύρματης και κινητής επικοινωνίας. Ασύρματη μετάδοση: Απώλειες ελεύθερου χώρου, Μοντέλα απωλειών, Θόρυβος, Παρεμβολές, Κεραίες (τύποι κεραιών, κέρδος κεραίας), Πολλαπλή όδευση σήματος, Τεχνικές διαφορικής λήψης. Διαμόρφωση: Αναλογικές και Ψηφιακές τεχνικές διαμόρφωσης. Τεχνικές διευρυμένου φάσματος: Ευθεία ακολουθία, Αναπήδηση συχνότητας.
 • Κυψελοειδή Δίκτυα: Αρχιτεκτονική, Ανάθεση συχνοτήτων, Μεταγωγή, Δίκτυα GSM, Εξέλιξη των κυψελοειδών συστημάτων. Δορυφορικά Δίκτυα.
 • Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα: Εφαρμογές, Τύποι δικτύων (υπέρυθρα, μικροκυματικά, διασποράς φάσματος), Προτυποποίηση (Bluetooth, IEEE 802.11, HIPERLAN). Δίκτυα IEEE 802.11: Φυσικό επίπεδο, Δίκτυα με υποδομή και ad hoc, Πολλαπλή πρόσβαση (μηχανισμοί DCF και PCF), Διαχείριση κινητικότητας, Ασφάλεια, IEEE 802.11e. Κινητό IP.
Προτεινόμενα Συγγράμματα
Βοηθητικά Συγγράμματα
 • Αθ. Κανάτας, Φιλ. Κωνσταντίνου, Γ. Πάντος, "Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών", Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
 • Μ. Θεολόγου, "Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών ", Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.
 • A. Santamaria, F. Lopez-Hernandez, "Wireless LAN: Standards and Applications", Artech House, 2001.
 • C. E. Perkins, "Ad Hoc Networking", Addison-Wesley, 2000.
 • Th. S. Rappaport, "Ασύρματες Επικοινωνίες: Αρχές και Πρακτική", Εκδόσεις Γκιούρδα, 2006.
 • A. Tanenbaum, "Δίκτυα Υπολογιστών", 4η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • T. S. Rappaport, "Wireless Communications: Principles and Practice", 2nd edition, Prentice Hall, 2005.