Ασύρματα Δίκτυα (MΥΕ-006)

Βαθμολογία

 
Υπολογισμός Βαθμολογίας
Η βαθμολογία του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από την τελική εξέταση. Η εξέταση διεξάγεται με κλειστές σημειώσεις και βιβλία.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής προγραμματιστικής εργασίας κατόπιν συννενόησης με τον διδάσκοντα. Η εργασία αυτή βαθμολογείται με μέχρι 2 μονάδες οι οποίες προστίθενται στον τελικό βαθμό αν: α) ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι >=5 και, β) αν ο βαθμός της εργασίας είναι τουλάχιστον 1/2.
Βαθμολογίες
Στο σημείο αυτό θα ανακοινώνονται η βαθμολογία κάθε εξεταστικής περιόδου.
 
Βαθμολογία εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021.
 
Βαθμολογία εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2021.