Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης_ΠΑΡΑΤΑΣΗ 15 Δεκεμβρίου 2020

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εκατό (100) προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου , ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι οικονομικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν εφάπαξ σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα ανέρχονται στο ποσό των #1.000,00# ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Τα κριτήρια για την επιλογή των ωφελούμενων φοιτητών, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής μπορείτε να τα βρείτε στην παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 06/11/2020 έως 25/11/2020

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολογητικών έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Προσοχή!!
Η αίτηση για την χορήγηση της υποτροφίας χωρίζεται σε δύο μέρη. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και των δύο μερών της αίτησης για να γίνει δεκτή.

Διοικητική υποστήριξη παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης uoisds@uoi.gr όπου οι αιτούντες μπορούν να επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για τυχόν διευκρινίσεις αναφορικά με την διοικητική διαδικασία (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.τ.λ.).

Blog Attachment