Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»_Επανάληψη στο ορθό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (Η επανάληψη στο ορθό αφορά διόρθωση του Μαθήματος με κωδικό ΜΥΕ014 του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής)

Πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων,την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση και την ΥΔ που απαιτείται για τη συμμετοχή μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω αρχεία ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/6638-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-38599-2022

Τα μαθήματα που αφορούν στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής είναι στις σελίδες 118-123 της προκήρυξης (α/α Θέσης ΜΗΥ1, ΜΗΥ2 και ΜΗΥ3). Συγκεκριμένα,

  • ΜΗΥ1- Ψηφιακή Επεξεργασίας Εικόνας, σελ. 118-119
  • ΜΗΥ2-Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, σελ. 120-121
  • ΜΗΥ3- Ψηφιακή Σχεδίαση, σελ. 122-123

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr .
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 09/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των αιτήσεων θα αναφέρουν στο θέμα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το Τμήμα το οποίο αφορά η αίτηση, ως εξής:

«Αίτηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 38599/2022, για το Τμήμα ……».

Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 25ΜΒ. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά έως την ως άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Blog Attachment