Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων των νέων Μεταπτυχιακών φοιτητών, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Ενημερώνονται οι ΝΕΟΙ μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ότι για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 11 Οκτωβρίου 2021 και θα διεξάγεται με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’ αριθμόν 4406/ 24-09-2021 ορίζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.
1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό
COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι
(20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR
που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Υποχρεωτική είναι και η χρήση μάσκας στους χώρους του Τμήματος.

  • Η προθεσμία των εγγραφών για τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι από 11/10/2021 έως 22/10/2021 και πραγματοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από τις 9:00 έως τις 11:00.
  • Η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων τόσο των μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωση λόγω μη ετοιμότητας του φοιτητολογίου και θα γίνει ηλεκτρονικά στο classweb.

Προσοχή για τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές μόνο για να υποβάλετε τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ιδρυματικό κωδικό με τον αριθμό μητρώου που θα σας χορηγηθεί από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες για την παραίτηση, την αίτηση εγγραφής,  το έντυπο επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων και τη δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα παραπάνω θα πρέπει να τα εκτυπώσετε και να μας τα καταθέσετε στη Γραμματεία μαζί  μια φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.
Blog Attachment