Λ2: Αποθήκες Δεδομένων

Το μάθημα Αποθήκες Δεδομένων εξειδικεύεται στην παρουσίαση των σχεδιαστικών επιλογών και των σχετικών τεχνολογιών στο χώρο των αποοθηκών δεδομένων (data warehouses). Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι εις θέση να γνωρίζουν το state of the art αλλά και την χρονική εξέλιξη των αποτελεσμάτων στην υπό εξέταση περιοχή, να κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές έννοιες της περιοχής του OLAP και των αποθηκών δεδομένων, να γνωρίζουν σε βάθος τα κρίσιμα στοιχεία της αρχιτεκτονικής μιας αποθήκης δεδομένων, να σχεδιάσουν και οργανώσουν τη δομή μιας αποθήκης δεδομένων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αναπαραστάσεις δεδομένων τόσο σε λογικό όσο και σε φυσικό επίπεδο, έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά να ανακτηθούν, να κατανοήσουν, σχεδιάσουν και οργανώσουν διαδικασίες ETL, να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις έννοιες και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και οργανώσουν περιβάλλοντα ερωτήσεων, αναφορών και αναλυτικής δεδομένων και να μπορούν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο project κατά τα οποίο θα χρειαστεί να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες σχεδιαστικές και αλγοριθμικές γνώσεις τους προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια αποθήκη δεδομένων.

Περιεχόμενα