Βάσεις Δεδομένων II

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Ώρες Διδασκαλίας Τρίτη: 15:00-18:00


Διδακτικό Βιβλίο

``Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'', Τόμος Β', R. Elmasri S. B. Navathe
(μεταφραστική επιμέλεια Μ. Χατζόπουλος), Εκδόσεις Δίαυλος, 1998

Θα μοιραστεί ο Β' Τόμος της μετάφρασης του βιβλίου:
Raghu Ramakrishnan and Johanes Gehrke: Database Management Systems, 2nd Edition. McGraw Hill, 2000, ελληνική έκδοση από τις εκδόσεις Τζιόλα 2002.


Ύλη Μαθήματος


Βαθμολογία

Τελικό Διαγώνισμα    70%  
Σύνολα Ασκήσεων    30%  
Βιβλιογραφική Εργασία (προαιρετική)    +1 μονάδα   (επιπλέον)

Τελικό Διαγώνισμα. Η εξέταση θα γίνει με κλειστά βιβλία. Επιτρέπεται ένα φύλλο σημειώσεων (χειρόγραφο και μονοδιάστατο). Ο βαθμός στο διαγώνισμα μετράει με ποσοστό 70% στον τελικό βαθμό. Για να περάσετε το μάθημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθμός της τελικής εξέτασης να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 4.

Ασκήσεις. Θα δοθούν δύο σύνολα ασκήσεων όπως φαίνεται παρακάτω. Η παράδοση των ασκήσεων δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως δε δώσετε κάποιο σύνολο βαθμολογείστε με μηδέν (σε αυτό). Οι ασκήσεις θα γίνονται σε ομάδες έως και 4 ατόμων. Αργοπορημένη παράδοση ασκήσεων δε γίνεται δεκτή σε καμία περίπτωση.

Σύνολο Ασκήσεων Ποσοστό επί του Τελικού Βαθμού Ημερομηνία Ανάθεσης   Ημερομηνία Παράδοσης  
1ο Σύνολο 15% 1 Απριλίου 22 Απριλίου
2ο Σύνολο 15% ... ...

Βιβλιογραφική Εργασία. Η βιβλιογραφική εργασία είναι προαιρετική και αφορά τη συγγραφή μιας σύντομης αναφορλας σε κάποιο σύγχρονο θέμα σε βάσεις δεδομένων (π.χ., βάσεις δεδομένων και web, εξόρυξη πληροφορίας, κλπ). Η εργασία θα γίνει από ομάδες των 2 ατόμων. Για όσες ομάδες παραδώσουν εργασία, ο βαθμός της θα δώσει ένα επιπρόσθετο 10% στον τελικό τους βαθμό στο μάθημα.

Θέματα

Ο παρακάτω πίνακας δίνει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες.

Ανακοίνωση Θεμάτων Παρουσίασης 15 Απριλίου
Επιλογή Εργασίας μέχρι 19 Aπριλίου
Παράδοση Εργασίας 27 Μαίου


Μάθημα Προηγούμενης Χρονιάς