Βάσεις Δεδομένων II

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά

Ώρες Διδασκαλίας Τρίτη: 15:00-18:00


Διδακτικό Βιβλίο

``Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'', Τόμος Β', R. Elmasri S. B. Navathe
(μεταφραστική επιμέλεια Μ. Χατζόπουλος), Εκδόσεις Δίαυλος, 1998

Θα μοιραστεί ο Β' Τόμος της μετάφρασης του βιβλίου:
C. J. Date: Introduction To Database Systems, 6th Edition. Addison-Wesley, 1995


Ύλη Μαθήματος


Βαθμολογία

Τελικό Διαγώνισμα    40% ή 70%  
Σύνολα Ασκήσεων    30%  
Εργασία (προαιρετική)    30%  
Παρουσίαση (προαιρετική)    +1 μονάδα   (επιπλέον)

Τελικό Διαγώνισμα. Η εξέταση θα γίνει με κλειστά βιβλία . Ο βαθμός στο διαγώνισμα μετράει με ποσοστό 40% στον τελικό βαθμό αν δοθεί εργασία και με ποσοστό 70% αν δε δοθεί. Για να περάσετε το μάθημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθμός της τελικής εξέτασης να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 4.

Ασκήσεις. Θα δοθούν δύο σύνολα ασκήσεων όπως φαίνεται παρακάτω. Η παράδοση των ασκήσεων δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως δε δώσετε κάποιο σύνολο βαθμολογείστε με μηδέν (σε αυτό). Οι ασκήσεις θα γίνονται σε ομάδες έως και 4 ατόμων. Αργοπορημένη παράδοση ασκήσεων δε γίνεται δεκτή σε καμία περίπτωση.

Σύνολο Ασκήσεων Ποσοστό επί του Τελικού Βαθμού Ημερομηνία Ανάθεσης   Ημερομηνία Παράδοσης  
1ο Σύνολο 15% 13 Μαρτίου 6 Απριλίου
2ο Σύνολο 15% 7 Μαίου 29 Μαίου

Παρουσίαση. Η παρουσίαση είναι προαιρετική και αφορά την παρουσίαση στο μάθημα κάποιου σύγχρονου θέματος σε βάσεις δεδομένων (π.χ., βάσεις δεδομένων και web, εξόρυξη πληροφορίας, κλπ). Η διάρκεια της παρουσίασης είναι 20 λεπτά. Η παρουσίαση θα γίνει από ομάδες των 2 ατόμων. Για όσες ομάδες κάνουν παρουσίαση, ο βαθμός της παρουσίασης θα δώσει ένα επιπρόσθετο 10% στον τελικό τους βαθμό στο μάθημα. Ο παρακάτω πίνακας δίνει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες.

Ανακοίνωση Θεμάτων Παρουσίασης 20 Μαρτίου
Δήλωση Παρουσίασης μέχρι 29 Μαρτίου
Παρουσίαση 22 ή 29 Μαίου

Εργασία. Η εργασία είναι προαιρετική. Θα γίνει σε ομάδες έως και 4 ατόμων. Τα θέματα πρέπει να ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Όσες ομάδες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν εργασία, πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μου μέχρι την Τρίτη 20 Μαρτίου για τον ορισμό του θέματος. Όσες ομάδες θέλουν μπορούν (προαιρετικά) να μου δώσουν μια περιγραφή της προόδου της εργασίας του για συμβουλές/παρατηρήσεις.

Δήλωση Πρόθεσης Εργασίας μέχρι 20 Μαρτίου
Περιγραφή Εργασίας (2 σελίδες) 29 Μαρτίου
Πρόοδος Εργασίας (4 σελίδες) (προαιρετικό) 27 Απριλίου
Εξέταση Εργασίας και Τελική Αναφορά (έως 20 σελίδες) 29 Μαίου


Γενικές Πληροφορίες