Τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού

(Ι) Γιά όλους τους φοιτητές εκτός από αυτούς που εμπίπτουν στην κατηγορία (ΙΙ) ο τελικός βαθμός σε κάθε εξεταστική περιόδο προκύπτει από:

Για να περάσει το μάθημα ένας φοιτητής θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω συνθήκες:

Ο τελικός βαθμός προκύπτει με μετατροπή του συνολικού βαθμού Β+Ε στον πλησιέστερο αποδεκτό βαθμό,

με εξαίρεση την περίπτωση όπου ικανοποιείται η δεύτερη συνθήκη χωρίς να ικανοποιήται η πρώτη, οπότε ο τελικός βαθμός είναι 4.5.

 

(ΙΙ) Για τους φοιτητές οι οποίοι παρακολούθησαν το εργαστήριο κατά το ακαδ. έτος 2006-07 ή 2007-08, κατοχυρώνοντας βαθμό Ε  >=  0.5 (με άριστα το 1), και έκτοτε δεν συμμετείχαν ξανά στο εργαστήριο ισχύουν τα παραπάνω με την εξής διαφορά: ο συνολικός βαθμός είναι 1,125 Β+Ε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τα παραπάνω, ένας φοιτητής ο οποίος δεν έχει συμμετάσχει ποτέ στο εργαστήριο και συνεπώς έχει βαθμό 0, διατηρεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις. Σε αυτή την περίπτωση για να περάσει το μάθημα θα πρέπει να συγκεντρώσει στη γραπτή εξέταση βαθμολογία  4.75  (με άριστα το 8), που αντιστοιχεί στο 59.375% των μονάδων της γραπτής εξέτασης.