Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις - Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά έτος

Δημοσιεύσεις


2020

Evaluating NUMA-Aware Optimizations for the Reduce Phase of the Phoenix++ MapReduce Runtime

Author: A. Souris | Supervisor: V. Dimakopoulos

Category: Master Thesis

2020

Finding twinless strong bridges and articulation points in linear time

Author: E. Kosinas | Supervisor: L. Georgiadis

Category: Master Thesis

2020

Variational Bayesian Blind Color Deconvolution of Histopathological Images

Author: P. Dimitrakopoulos | Supervisor: C. Nikou

Category: Master Thesis

2020

Gender and age estimation without facial information from still images

Author: G. Chatzitzisi | Supervisor: C. Nikou

Category: Master Thesis

2020

Migrating a Data Warehouse from a Relational Database to a Document Store and Lessons Learned

Author: I. Lazos | Supervisor: A. Anastasiadis

Category: Master Thesis

2020

A prefix-based hybrid solution for main memory indexing

Author: G. Christodoulou | Supervisor: N. Mamoulis

Category: Master Thesis

2020

Μέθοδοι εντοπισμού σημείων αλλαγής σε πολυδιάστατες χρονοσειρές για ανίχνευση μεταβολών κινητικής δραστηριότητας

Author: Ι. Fotopoulos | Supervisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2020

Self-healing integrated circuits/systems in semiconductor nanometer technologies

Author: E.-M. Dounavi | Supervisor: G. Tsiatouhas

Category: Phd Dissertation

2019

Clustering Methods Based on Reinforcements Learning

Author: El. Pachi | Supervisor: A. Lykas

Category: Master Thesis

2019

System-On-Chip Testing

Author: P. Georgiou | Supervisor: Ch. Kavousianos

Category: Phd Dissertation

2019

Ένας απλούστερος αλγόριθμος υπολογισμού του πυρήνα ενός πολυέδρου

Author: D. Kefallinos | Supervisor: L. Palios

Category: Master Thesis

2019

A Study of Incremental Checkpointing in Distributed Stream Processing Systems

Author: Aristidis Chronarakis | Supervisor: K. Magoutis

Category: Master Thesis

2019

Ανίχνευση Σφαλμάτων σε Πολυπύρηνα Συστήματα με τη Χρήση Λογισμικού

Author: Chr. Papaioannou | Supervisor: Ch. Kavousianos

Category: Master Thesis

2019

Development and Evaluation of a Transactional Benchmark Driver for a Scalable SQL Database

Author: M. Sotiriou | Supervisor: A. Zarras

Category: Master Thesis

2019

Μετρικές Σύζευξης και Συνεκτικότητας σε Σχήματα Βάσεων Δεδομένων

Author: G. Mamalis | Supervisor: A. Zarras

Category: Master Thesis