Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το Ακ. Έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

Πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων,την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση και την ΥΔ που απαιτείται για τη συμμετοχή μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω αρχεία ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/5031-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-19820-2021

Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας: Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Τα μαθήματα που αφορούν στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής είναι στις σελίδες 50-56 της προκήρυξης (α/α Θέσης ΜΗΥΠ1 έως ΜΗΥΠ7). Συγκεκριμένα,

  • ΜΗΠ1 & ΜΗΠ2 – Λειτουργικά Συστήματα, σελ. 50-51 (αφορά το μάθημα ΜΥΥ601 Λειτουργικά Συστήματα)
  • ΜΗΠ3 – Ψηφιακή Σχεδίαση, σελ. 52 (αφορά το μάθημα ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ)
  • ΜΗΠ4 – Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, σελ. 53 (αφορά το μάθημα ΜΥΥ403 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση)
  • ΜΗΠ5 – Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού, σελ. 54 (αφορά το μάθημα ΜΥΥ205 Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού)
  • ΜΗΠ6 – Ηλεκτρονική, σελ. 55 (αφορά το μάθημα ΜΥΥ404 Ηλεκτρονική)
  • ΜΗΠ7 – Θεωρία Κυκλωμάτων, σελ. 56 (αφορά το μάθημα ΜΥΥ203 Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

  • προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr και
  • τη Γραμματεία του  Τμήματος, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramcse@uoi.gr.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στις προαναφερόμενες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, (παρ.2.γ Άρθρου 12 ΚΥΑ 1017/16-3-2021) δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 05/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των αιτήσεων θα αναφέρουν στο θέμα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως εξής:

«Αίτηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 19820/2021, για το Τμήμα …………».

Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 25ΜΒ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή Ερευνών στο τηλέφωνο 2651007949.

Blog Attachment