Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20

Exams_but

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες και προτάσεις οι οποίες εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τεχνικά τη διαδικασία διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20, προφορικών και γραπτών, όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθ. 1087/26-5-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ).

Οι οδηγίες περιγράφουν με λεπτομέρεια τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι διδάσκοντες και οι εξεταζόμενοι φοιτητές των μαθημάτων για την επιτυχή εξέτασή τους μέσω των δύο πιστοποιημένων συστημάτων, MS-Teams και e-Course, του Πανεπιστημίου μας.

Η διαδικασία ακολουθεί επακριβώς την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, περιγράφει τεχνικές λειτουργίες του συστήματος MS-Teams και e-Course για την υποστήριξη μιας εξ αποστάσεως εξέτασης και είναι προϊόν πολλαπλών συνεδριάσεων της «Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων», η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην συνεδρία αριθ. 1602/02-06-2020.

Αναλυτικές οδηγίες για διδάσκοντες & φοιτητές