Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: «Σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κλασματικής τάξης για διεπιστημονικές εφαρμογές»

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Ms Teams την Παρασκευή 18/06/2021 και ώρα 12:00, ομιλία με τίτλο «Σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κλασματικής τάξης για διεπιστημονικές εφαρμογές». Ομιλήτρια θα είναι η  κα Γεωργία Τσιριμώκου, Σχεδιαστής Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων στην Adveos Microelectronics Systems.  Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία μέσω του παρακάτω συνδέσμου: Link MsTeams

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο της διάλεξης αφορά τη σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κλασματικής τάξης. Τα συστήματα κλασματικής τάξης είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή της έρευνας, και αυτό πηγάζει κυρίως από το διεπιστημονικό τους χαρακτήρα, αλλά και από το γεγονός ότι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που δεν είναι διαθέσιμα με τον συμβατικό λογισμό ακέραιης τάξης.

Τα κυκλώματα εμπέδησης κλασματικής τάξης είναι πολλά υποσχόμενα στην προ-σομοίωση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών  των βιολογικών υλικών, ιστών ή κυττάρων. Ένα από τα πιο γνωστά στοιχεία που επιδεικνύει χαρακτηριστικά εμπέδησης κλασματικής τάξης είναι το κλασματικό στοιχείο (fractance device), η οποία ανάλογα με την τιμής της τάξης αυτής παρουσιάζει και ιδιότητες διαφορετικών στοιχείων (δηλ. πυκνωτή, πηνίου, αντιστάτη κλπ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα κλασματικά στοιχεία που να εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του Λαπλασιανού τελεστή sα, επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν προσεγγίσεις ακέραιης τάξης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κλασματικής τάξης που προσφέρουν: (i) δυνατότητα ολοκλήρωσης στο πυρίτιο, (ii) δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλή τάση τροφοδοσίας, (iii) ηλεκτρονική ρύθμιση των συχνοτικών χαρακτηριστικών και της κλασματικής τάξης. Επιπλέον, παρουσιάζονται πλήρως ολοκληρωμένοι εξομοιωτές πυκνωτών και πηνίων, οι οποίοι προσφέρουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης της εμπέδησης, της τάξης, και του συχνοτικού εύρους λειτουργίας. Με χρήση των στοιχείων που αναπτύχθηκαν, παρουσιάζονται ενδεικτικές εφαρμογές κυκλωμάτων κλασματικής τάξης που αφορούν την βιολογία, την βιοϊατρική, και τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

Τέλος, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της βιομηχανικής εμπειρίας της ομιλήτριας.