Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σήματα και Συστήματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ503

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=870

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου, Ειδικά Σήματα, Κατηγορίες Σημάτων και Συστημάτων, Γραμμικά Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα, (Γ.Χ.Α.Σ.). Κρουστική Απόκριση Γ.Χ.Α.Σ., Συνέλιξη, Ιδιότητες Συνέλιξης, Απόκριση Συχνοτήτων, Ευστάθεια. Μετασχηματισμός Fourier (Μ.F.), μελέτη Γ.Χ.Α. συστημάτων με Μ.F., Σειρές Fourier. Μετασχηματισμός Ζ, Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου, Ανάλυση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου, Διακριτός Mετασχηματισμός Fourier (DFT), Γραμμική και Κυκλική Συνέλιξη Σημάτων Διακριτού Χρόνου.

Παρατηρήσεις: