Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας και Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ030

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/courses/db_III/index.html

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Αρχιτεκτονική της εσωτερικής δομής ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Επεξεργασία ερωτήσεων. Βελτιστοποίηση ερωτήσεων. Συναλλαγές και έλεγχος ταυτοχρονισμού σε βάσεις δεδομένων. Ανάνηψη από αποτυχίες. Φυσική σχεδίαση και ρύθμιση βάσεων δεδομένων. Ασφάλεια και διαχείριση χρηστών σε βάσεις δεδομένων. Αποθήκες δεδομένων.

Παρατηρήσεις: