Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πιθανότητες και Στατιστική

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ304

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,1,0

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~kblekas/courses/probstat/

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Αξιώματα πιθανοτήτων, Δεσμευμένη πιθανότητα και στοχαστική ανεξαρτησία, Κανόνας του Bayes,Τυχαίες μεταβλητές, Συναρτήσεις κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας, Αναμενόμενη τιμή και διακύμανση, Βασικές διακριτές και συνεχείς κατανομές, Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές, Kατανομή περιθωρίου, Συναρτήσεις μιας και πολλών τυχαίων μεταβλητών, Ροπές, Pοπογεννήτριες, Χαρακτηριστική συνάρτηση, συνδιακύμανση και συντελεστής συσχέτισης, Νόμοι των μεγάλων αριθμών, Kεντρικό οριακό θεώρημα. Στατιστικές συναρτήσεις, Εκτίμηση παραμέτρων, Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων.

Παρατηρήσεις: