Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ403

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,1,1

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1759

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

• Υπολογισμοί και σφάλματα
• Αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων
• Πεπερασμένες και διαιρεμένες διαφορές
• Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων
• Παρεμβολή και παρεμβολή
• Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση

Παρατηρήσεις: