Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδακτική της Πληροφορικής

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ050

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: =>6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1916

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Στο μάθημα μελετώνται:

  • Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο και γνωστικό εργαλείο.
  • Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Η Πληροφορική στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση – Βασικοί άξονες διδασκαλίας, Αναλυτικό πρόγραμμα, Κύκλοι σπουδών)
  • Διδακτική και διδασκαλία της Πληροφορικής: εννοιολογικό πλαίσιο
  • Θεωρίες μάθησης, διδακτικά μοντέλα, διδακτικές τεχνικές (Διδακτικός μετασχηματισμός εννοιών της Πληροφορικής, Νοητικά μοντέλα και αναπαραστάσεις της Πληροφορικής)
  • Σχεδιασμός διδασκαλίας, εκπαιδευτικά σενάρια, διδακτικές παρεμβάσεις. (Αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων, Παιχνίδι ρόλων & αξιοποίηση αναλογιών στη διδακτική εννοιών Πληροφορικής, Μάθηση βασισμένη στο Παιχνίδι (computer games), Εκπαιδευτική Ρομποτική – χρήση NXT Lego Robots, Arduino).
  • Θέματα αξιολόγησης.
  • Διδασκαλία προγραμματισμού (Διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών, τύποι γνώσεων στον προγραμματισμό, Σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα για εισαγωγικό προγραμματισμό και υπολογιστική σκέψη).
  • Διδασκαλία λογισμικών γενικής χρήσης.

Διδασκαλία λογισμικών για την εκπαίδευση.

Παρατηρήσεις: