Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ703

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~epap/MYY703/

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στη δικτύωση υπολογιστών. Ιστορική εξέλιξη των δικτυακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου. Αρχιτεκτονικές, τύποι και τοπολογίες δικτύων. Σχεδίαση Δικτύων: διαστρωμάτωση, πρωτόκολλα και πρότυπα, συνδεσμοστραφείς και ασυνδεσμικές υπηρεσίες, το μοντέλο αναφοράς OSI. Βασικές έννοιες Φυσικού επιπέδου: εύρος ζώνης, ρυθμαπόδοση, κωδικοποίηση και διαμόρφωση, μέσα μετάδοσης, ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων, πολυπλεξία. Επίπεδο Συνδέσμου Μετάδοσης Δεδομένων: πλαισίωση, έλεγχος σφαλμάτων (πρωτόκολλα ARQ). Έλεγχος πολλαπλής πρόσβασης: διευθυνσιοδότηση, πολλαπλή πρόσβαση με και χωρίς ανταγωνισμό. Τεχνολογίες τοπικών δικτύων (Aloha, Ethernet, Token Ring, Token Bus, FDDI, IEEE802.11). Επαναλήπτες, γέφυρες και πλήμνες. Δίκτυα Μεταγωγής: μεταγωγή πακέτου και εικονικά κυκλώματα, άλλες τεχνικές μεταγωγής, μεταγωγείς 2ου και 3ου επιπέδου. Δρομολόγηση. Έλεγχος συμφόρησης. Εισαγωγή στα Συστήματα αναμονής. Επίπεδο μεταφοράς.

Παρατηρήσεις:

Εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της εφαρμογής MS TEAMS: 

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a364059831495464da75158af8535c0f2%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed07b41d-7bac-489a-a5ef-18638379564e&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be 

Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν και στο site του μαθήματος.