Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ801

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://users.cse.uoi.gr/~cliaskos/?Courses___MYY801

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Επισκόπηση των δικτύων υπολογιστών και του Διαδικτύου. Το μοντέλο αναφοράς TCP/IP. Το πρωτόκολλο ΙP: μοντέλο υπηρεσιών, διευθυνσιοδότηση και βασικές αρχές δρομολόγησης. Επίπεδο μεταφοράς: βασικές αρχές, αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, UDP και TCP. Έλεγχος συμφόρησης. Προγραμματισμός με UNIX sockets. Βασικές αρχές του επιπέδου εφαρμογής. Παραδείγματα πρωτοκόλλων εφαρμογής (HTTP, SMTP). Το πρωτόκολλο DNS. Επικοινωνία διεργασιών με κλήσεις απομακρυσμένων διαδικασιών (RPC). Σχεδιαστικές αρχές εξυπηρετητών υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας.

Παρατηρήσεις:

Ecourse: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1831

    No team found.