Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βελτιστοποίηση

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ008

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,2,0

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=329

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

  • Εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση
  • Συνθήκες βελτιστότητας
  • Μονοδιάστατη βελτιστοποίηση
  • Μέθοδοι χωρίς παραγώγους: Nelder-Mead, Hook-Jeeves, Pattern Search
  • Μέθοδοι με παραγώγους: Steepest Descent, Newton, Quasi-Newton, Conjugate Gradients
  • Τεχνικές Line Search και Trust Region
  • Στοχαστικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι για ολική βελτιστοποίηση: Multistart, Simulated Annealing, Genetic Algorithms, Particle Swarm Optimization, Differential Evolution
  • Προβλήματα με απλούς περιορισμούς
  • Μέθοδοι εύρεσης πολλών ελαχιστοποιητών

Παρατηρήσεις: