Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βάσεις Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ701

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 7ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~pitoura/courses/db/db19/index.html

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης BΔ. Εννοιολογικός σχεδιασμός, το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων. Το σχεσιακό μοντέλο. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός. Η γλώσσα SQL. Θεωρία σχεδιασμού σχεσιακών BΔ: θεωρία εξαρτήσεων, κανονικοποίηση σχήματος. Αποθήκευση δεδομένων. Οργάνωση αρχείων και ευρετήρια (πρωτεύοντα, δευτερεύοντα, Β-δέντρα, Β+-δέντρα, ευρετήρια κατακερματισμού). Εισαγωγή στην επεξεργασία και την βελτιστοποίηση ερωτήσεων.

Παρατηρήσεις:

Εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της εφαρμογής MS TEAMS:  Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν  στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=746