Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανάπτυξη Λογισμικού ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ004

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~zarras/soft-devII.htm

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Καλές πρακτικές για την συγγραφή λογισμικού (ονοματολογία, τεκμηρίωση, οργάνωση λογισμικού, διαχείριση σφαλμάτων), τεχνικές αναδόμησης λογισμικού (σύνθεση μεθόδων, απλοποίηση συνθηκών & μεθόδων, μετακινήσεις, γενικεύσεις), εισαγωγή στα σχεδιαστικά πρότυπα.

Παρατηρήσεις: