Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αγγλικά

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ101

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2,0,0

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Διδακτικές Μονάδες:

Μονάδες ECTS: 2

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=370

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Σε αυτό το μάθημα γίνεται μία γενικότερη επανάληψη της γλώσσας σε μέσο επίπεδο όσον αναφορά το λεξιλόγια και τη γραμματική.

Παρατηρήσεις: