Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών Ι

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ101

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2,1,0

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Διδακτικές Μονάδες:

Μονάδες ECTS: 2

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=370

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Σε αυτό το μάθημα γίνεται μία γενικότερη επανάληψη της γλώσσας σε μέσο επίπεδο όσον αναφορά το λεξιλόγια και τη γραμματική.

Παρατηρήσεις: