Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες – ΕΛΚΕ ΠΙ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία 10/12/2021 για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες  και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις:

  1. Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2022, με αριθμό πρωτοκόλλου 55650/19-11-2021 (Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου από υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο των προγραμμάτων α’ και β’ κύκλου σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και
  2. Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2022, με αριθμό πρωτοκόλλου 55665/19-11-2021 (Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Σχετικά Έντυπα για Υποψήφιους Διδάκτορές

Σχετικά έντυπα για Μεταδιδάκτορες

Blog Attachment