Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021 – ΟΔΗΓΙΕΣ

Σύμφωνα με την 48918/Ζ1 (ΦΕΚ 1818Β/29.4.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ανασταλείσες, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις, ακ. έτους 2020-21, θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

Οι εξετάσεις στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα διεξαχθούν το διήμερο 24-25/05/2021 στην αίθουσα Ι5 στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.  Το παρακάτω αρχείο περιέχει το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

  • Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει. Οι υποψήφιοι και οι επιτηρητές οφείλουν να φορούν μάσκα, σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στους χώρους του Τμήματος, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς.
  • Για την είσοδο και παρουσία τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτηρητών στις αίθουσες των εξετάσεων, απαιτείται η απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/ δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (Rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες  πριν την εξέταση η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι/-ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την προθεσμία (1-15/11/2020).

Blog Attachment