Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν

  • ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 8 Οκτωβρίου (με την ένδειξη στον φάκελο “εγγραφή πρωτοετούς”)
  • ή να καταθέσουν στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο* (ωράριο για την κατάθεση των δικαιολογητικών –> 09:00-13:00)

εντός της ίδιας προθεσμίας, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

1.Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.

2.Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.

3.Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.

4.Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).

5.Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα/Σχολή και δεν το δήλωσαν κατά τη φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά).

 

*Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στην ανακοινωθείσα προθεσμία, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.

Διεύθυνση Γραμματείας

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Μεταβατικό Κτίριο (ισόγειο)
ΤΚ 451 10 Ιωάννινα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΘ 1186
Τηλ. 2651007458 – 2651007213

Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης κατάθεσης των δικαιολογητικών παρακαλούνται οι φοιτητές για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού» να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν το συγχρωτισμό τους στο χώρο της Γραμματείας. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν ήδη συμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα.

Blog Attachment