Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λειτουργία Υπηρεσιών Τμήματος (Θερινή Διακοπή)

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμματεία και οι επί μέρους διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος θα διακόψουν τη λειτουργία τους καθόλη τη διάρκεια της θερινής διακοπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 2/8/2021 έως 20/8/2021 (άρθρο 2 παρ.15 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος – ΦΕΚ 310/10-3-2005, τ. Β΄).