Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενημερωτική Εκδήλωση Πρακτικής Άσκησης – Κωδικοί ΜS Teams

Σας υπενθυμίζουμε την ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο τoυ Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, και της έναρξης νέου κύκλου πρακτικής άσκησης, που αφορά πρακτικές ασκήσεις,, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 01/03/2021 έως τις 31/10/2021.

H ενημερωτική εκδήλωση στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα γίνει την Παρασκευή 16/10/2020, ώρα 11:00 -12:00. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω Microsoft Teams. Ο κωδικός για τη συμμετοχή στην εκδήλωση είναι  3d9k65l.

(Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά Τμήμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Ενότητα: «Νέα») στη διεύθυνση: https://bit.ly/30WHv66)