Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ)) στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ακολουθεί Πλήρως (Fully Compliant – Βαθμός Α’) τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ, η οποία έλαβε χώρα τη εβδομάδα 7/7/2019-13/7/2019, συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και η ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος. Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτόπια επίσκεψη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό στους χώρους του Τμήματος. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικών υπαλλήλων, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων του Τμήματος.

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΜΗΧ Η-Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΔΙΠ

Final Accreditation Report_Computer Science Engineering_U Ioannina

Blog Attachment