Λ02: Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων

2015-2016: Διαχείριση και ανάλυση μη παραδοσιακών δεδομένων

Το μάθημα Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων συνήθως εξειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης δεδομένων που εμπίπτουν σε μία από δύο μεγάλες κατηγορίες, και συγκεκριμένα: (α) την περιοχή της επεξεργασίας ερωτήσεων (π.χ., ζητήματα επεξεργασίας συναθροιστικών ερωτήσεων, ερωτήσεων κατάταξης κ.ά.) και (β) την περιοχή της διαχείρισης των δεδομένων σε μη παραδοσιακά formats & περιβάλλοντα (π.χ., με έμφαση σε χωροχρονικά δεδομένα, χρονοσειρές, πολυδιάστατα δεδομένα, ή στη διαχείριση της ιδιωτικότητας των δεδομένων).

Διεξαγωγή

Βαθμολογία

Συμμετοχή στο μάθημα: 20%
Πρόοδοι: 40%
Προγραμματιστική εργασία: 40%