Μεταφραστές


Προγράμματα για τον έλεγχο λειτουργίας του λεκτικού αναλυτή

  1. Πρόγραμμα ελέγχου δεσμευμένων λέξεων

  2. Πρόγραμμα ελέγχου σωστού ορισμού ονομάτων μεταβλητών

  3. Πρόγραμμα ελέγχου σωστού ορισμού συμβολοσειρών

  4. Πρόγραμμα ελέγχου σωστού ορισμού αριθμητικών σταθερών

  5. Πρόγραμμα ελέγχου σωστού ορισμού σχολίων

  6. Πρόγραμμα ελέγχου εντοπισμού μη επιτρεπτών χαρακτήρων