Μεταφραστές


Παραδείγματα εξόδου της 3ης Φάσης

Στην έξοδο, θεωρώ ότι οι προσωρινές μεταβλητές έχουν τη μορφή @1, @2, κλπ