ΠΛΕ070: Ανάκτηση Πληροφορίας - Αρχική Περιγραφή

Ημερομηνία Παράδοσης: 11/4/2004, έως 5μμ
με email στο pitoura <παπάκι> cs.uoi.gr

Η αρχική περιγραφή του συστήματος θα πρέπει να είναι 400-1000 λέξεις.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Τα ονάματα των μελών της ομάδας (1 ή 2 άτομα)
  2. Περιγραφή της συλλογής εγγράφων
  3. Σύντομη περιγραφή της λειτουργικότητας του συστήματος (δηλαδή, τι λειτουργίες θα υποστηρίζει).
  4. Τον αρχικό σχεδιασμό των τμημάτων, δηλαδή, της κατασκευής του ευρετηρίου και της επεξεργασίας των ερωτημάτων