ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

(Ι) Γιά όλους τους φοιτητές εκτός από αυτούς που εμπίπτουν στην κατηγορία (ΙΙ) ο τελικός βαθμός σε κάθε εξεταστική περιόδο προκύπτει από:

Ο βαθμός Ε  είναι ο βαθμός που προκύπτει από την πιο πρόσφατη συμμετοχή του φοιτητή στο εργαστήριο και είναι 0 αν ο φοιτητής δεν έχει συμμετάσχει ποτέ στο εργαστήριο.

Ο συνολικός βαθμός  Α  προκύπτει από τον τύπο Α  =  0.08 Γ + Ε.

Για να περάσει το μάθημα ένας φοιτητής θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω συνθήκες:

Ο τελικός βαθμός προκύπτει με μετατροπή του συνολικού βαθμού Α στον πλησιέστερο αποδεκτό βαθμό,

με εξαίρεση την περίπτωση όπου ικανοποιείται η δεύτερη συνθήκη χωρίς να ικανοποιήται η πρώτη, οπότε ο τελικός βαθμός είναι 4.5.

 

(ΙΙ) Για φοιτητές παρακολούθησαν για το εργαστήριο κατά το ακαδ. έτος 2006-07 ή 2007-08, κατοχυρώνοντας βαθμό Ε  >=  0.5 (με άριστα το 1), και έκτοτε δεν συμμετείχαν ξανά στο εργαστήριο ισχύουν τα παραπάνω με την εξής διαφορά:
ο
συνολικός βαθμός  Α  προκύπτει από τον τύπο Α  =  0.09 Γ + Ε.